പ്രിയപ്പെട്ടൊരാളെ തേടി.my diary.khaleelshamras

പ്രിയപ്പെട്ടൊരാളെ തേടിയുള്ള
അന്വേഷണം തന്നെ
അവരെ കണ്ടെത്തലാണ് .
കാരണം ആ അന്വേഷണം
അവരുടെ ജീവനുള്ള
ചിത്രത്തെ നിന്റെ
മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു.
ആ ചിത്രം തന്നെയാണ് ആ കണ്ടെത്തൽ.
ഇനി ഒരിക്കൽ അവരെ
നേരിട്ട് കണ്ടെത്തിയാലും
തലച്ചോറിൽ തെളിയുന്നത്
ഇതേ ചിത്രം തന്നെയായിരിക്കും.

Popular Posts