ലക്ഷ്യം. My diary.khaleelshamras

ലക്ഷ്യം കുറിച്ചു വെക്കുക.
അതിന് തെളിവ് നിരത്തുക.
ലക്ഷ്യങ്ങളെ ചെറുതായി
ഭാഗിക്കുക.
അവയെ പ്രവർത്തന പഥത്തിലേക്ക്
ഈ ഒരു നിമിഷം തന്നെ
കൊണ്ടുവരിക.
ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ
ദൗത്യ പൂർത്തീകരണത്തേയും
വലിയ വലിയ അഭിനന്ദനങ്ങൾ കൊണ്ട്
പ്രശംസിക്കുക.
ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ട
അവസ്ഥ എപ്പോഴും
മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക.
നീട്ടിവെയ്പ്പില്ലാതെ
ഓരോ പ്രവർത്തിയിൽ
മുഴുകുമ്പോഴും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്