ലക്ഷ്യം. My diary.khaleelshamras

ലക്ഷ്യം കുറിച്ചു വെക്കുക.
അതിന് തെളിവ് നിരത്തുക.
ലക്ഷ്യങ്ങളെ ചെറുതായി
ഭാഗിക്കുക.
അവയെ പ്രവർത്തന പഥത്തിലേക്ക്
ഈ ഒരു നിമിഷം തന്നെ
കൊണ്ടുവരിക.
ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ
ദൗത്യ പൂർത്തീകരണത്തേയും
വലിയ വലിയ അഭിനന്ദനങ്ങൾ കൊണ്ട്
പ്രശംസിക്കുക.
ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ട
അവസ്ഥ എപ്പോഴും
മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക.
നീട്ടിവെയ്പ്പില്ലാതെ
ഓരോ പ്രവർത്തിയിൽ
മുഴുകുമ്പോഴും.

Popular Posts