അവരെ വായിക്കാൻ.My diary.khaleelshamras

അവരുടെ വാക്കുകൾ
മാത്രം ശ്രവിച്ചാൽ പോര.
അവരുടെ മുഖഭാവവും
ഉള്ളിലെ മനസ്സും
അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിന്തകളും
വായിച്ചെടുക്കാൻ
കഴിഞ്ഞാലേ
അവരുടേതായ രീതിയിൽ
അവരുടെ ആശയം
മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ.
അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെയുള്ള വായന
അവരുടേത് വായിക്കലല്ല.
മറിച്ച് നിന്റെ
സ്വന്തത്തെ വായിക്കലാണ്.

Popular Posts