തർക്കങ്ങളിൽ ഭാഗവത്താവുക. My diary.khaleelshamras

സാമൂഹിക തർക്കങ്ങളിൽ
ഭാഗവത്താവണം.
അതിൽ നിന്നും പഠിക്കണം.
രസിക്കണം.
പക്ഷെ ഒരു കാരണവശാലും
അവയെ നിന്റെ
നല്ല മാനസികാവസ്ഥ തകർക്കാൻ
കാരണമാക്കരുത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras