മറ്റുള്ളവരിലൂടെ ഒരു സഞ്ചാരം.my diary.khAleelshamras

ഓരോ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലൂടെ
നിന്നെയൊന്ന് സഞ്ചരിപ്പിച്ചു നോക്കൂ.
നീ അനുഭവിച്ചതിൽ നിന്നും
തികച്ചും വ്യത്യസ്ഥമായ
മറ്റൊരു ലോകം
നിനക്ക് മുന്നിൽ
തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് കാണാം.
നിന്റെ വേദനകൾ
നിമിഷ നേരം കൊണ്ട്
സംതൃപ്തിയാവുന്നതും
സംതൃപ്തി വേദനയായും
പരിണമിക്കുന്നത് കാണാം.
നിനക്കുള്ളിലെ സ്വയം സംസാരങ്ങൾ
മറ്റൊരു തരത്തിലേക്ക്
പരിണമിക്കുന്നത് കാണാം.

Popular Posts