ഒരൊറ്റ മനുഷ്യൻ .my diary.khaleelshamras

ഒരൊറ്റ മനുഷ്യനിലെ
കോടാനുകോടി കോശങ്ങളുടേയും
ചിന്തകളുടേയും
എണ്ണവുമായി
മൊത്തം മനുഷ്യരുടേയും
സമൂഹങ്ങളുടേയും
എണ്ണം ഒന്ന് താരതമ്യം
ചെയ്തുനോക്കൂ.
അപ്പോൾ മനസ്സിലാവും
ജീവിക്കുന്ന ഞാനെന്ന
മനുഷ്യനാണ്
അതിനേക്കാളൊക്കെ ഏറെ
ശക്തനെന്ന സത്യം.

Popular Posts