ഒരൊറ്റ മനുഷ്യൻ .my diary.khaleelshamras

ഒരൊറ്റ മനുഷ്യനിലെ
കോടാനുകോടി കോശങ്ങളുടേയും
ചിന്തകളുടേയും
എണ്ണവുമായി
മൊത്തം മനുഷ്യരുടേയും
സമൂഹങ്ങളുടേയും
എണ്ണം ഒന്ന് താരതമ്യം
ചെയ്തുനോക്കൂ.
അപ്പോൾ മനസ്സിലാവും
ജീവിക്കുന്ന ഞാനെന്ന
മനുഷ്യനാണ്
അതിനേക്കാളൊക്കെ ഏറെ
ശക്തനെന്ന സത്യം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്