ലോകാവസാനം.my diary.khaleelshamras

എല്ലാവർക്കും ലോകാവസാനത്തെ കുറിച്ച്
പേടിയാണ്.
പക്ഷെ അതിനു മുമ്പേ
വിശാലമായ തന്റെ
ലോകം അവസാനിക്കുമെന്ന
ബോധമില്ല.

Popular Posts