വിശ്വാസമെന്ന ഊർജ്ജം. My diary.khaleeLshamras

വിശ്വാസം മനസ്സിന്റെ
ഊർജ്ജമാണ് .
അല്ലാതെ വാക്കുകളിലെ
പ്രകമ്പനങ്ങളല്ല.
വിശ്വാസത്തെ
സ്വഭാവത്തിലും പ്രവർത്തികളിലും
ദർശിക്കുക.
അല്ലാതെ അവരുടെ
നാവുകളിലൂടെ പറയുന്ന
വാക്കുകളിലല്ല.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്