അനുഭവങ്ങൾ ബാക്കിയാക്കിയ അനുഭൂതികൾ.my diary.khaleelshamras

ഏതൊരു നല്ല
അനുഭവവും
നിന്നിൽ ഒരുപാട് നല്ല അനുഭൂതികൾ
ബാക്കിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഈ ഒരു നിമിഷത്തിലും
മറ്റേതൊരു നിമിഷത്തിലും
ഉപയോഗിക്കാൻ പാകത്തിൽ
അവ നിനക്കുമുന്നിൽ
എപ്പോഴുമുണ്ട്.
അവയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക.

Popular Posts