അനുഭവങ്ങൾ ബാക്കിയാക്കിയ അനുഭൂതികൾ.my diary.khaleelshamras

ഏതൊരു നല്ല
അനുഭവവും
നിന്നിൽ ഒരുപാട് നല്ല അനുഭൂതികൾ
ബാക്കിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഈ ഒരു നിമിഷത്തിലും
മറ്റേതൊരു നിമിഷത്തിലും
ഉപയോഗിക്കാൻ പാകത്തിൽ
അവ നിനക്കുമുന്നിൽ
എപ്പോഴുമുണ്ട്.
അവയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്