വ്യായാമോപകരണങ്ങൾ.my diary.khaleelshamras

നിന്റെ ജീവതത്തെ കൂടുതൽ
ശക്തവും മൂല്യമുള്ളതുമാക്കാനുള്ള
ഒരു വ്യായാമോപകരണം
മാത്രമാണ് വിമർശനങ്ങൾ.
അല്ലാതെ അവ ഒരിക്കലും
നിന്നെ തലർത്താനുള്ളതല്ല.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്