വ്യായാമോപകരണങ്ങൾ.my diary.khaleelshamras

നിന്റെ ജീവതത്തെ കൂടുതൽ
ശക്തവും മൂല്യമുള്ളതുമാക്കാനുള്ള
ഒരു വ്യായാമോപകരണം
മാത്രമാണ് വിമർശനങ്ങൾ.
അല്ലാതെ അവ ഒരിക്കലും
നിന്നെ തലർത്താനുള്ളതല്ല.

Popular Posts