ഇല്ലാത്ത നിയമത്തെ നിരോധിച്ചു.my diary.khaleelshamras

നിയമം നിരോധിച്ചു.
നിരോധിച്ചപ്പോഴാണ്
മറ്റൊരു പരമസത്യം
അറിഞ്ഞത്.
അങ്ങിനെ
ഒരു നിയമം തന്നെയിലായിരുന്നു.
പൊരുത്തത്തിന്റേയും
സ്നേഹത്തിന്റേയും
അവസാന പരീക്ഷണവും
പരാജയപ്പെട്ടാൽ
അതും ദീർഘനാളത്തെ
പൊരുത്തപ്പെടാനുള്ള
സാധ്യതകൾക്കൊടുവിലെ
തീരുമാനത്തെ
മൂന്നു വാക്കുകളിലൊതുക്കി
വളച്ചൊടിക്കപ്പെട്ട
ഒരു ഇല്ലാത്ത നിയമത്തെയായിരുന്നു
നിരോധിച്ചതെന്ന്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്