വാക്ക് തർക്കങ്ങളിലെ ആവേശം.my diary.khaleelshamras

കായിക വിനോദങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല
സാമൂഹിക വാക്ക് തർക്കങ്ങളിലും
ആവേശമുണ്ട്
ആനന്ദമുണ്ട്.
ഒരിക്കലും അവ നിന്നെ
സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കാനല്ല
മറിച്ച്
ആവേശത്തിലാക്കാനാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്