വാക്ക് തർക്കങ്ങളിലെ ആവേശം.my diary.khaleelshamras

കായിക വിനോദങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല
സാമൂഹിക വാക്ക് തർക്കങ്ങളിലും
ആവേശമുണ്ട്
ആനന്ദമുണ്ട്.
ഒരിക്കലും അവ നിന്നെ
സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കാനല്ല
മറിച്ച്
ആവേശത്തിലാക്കാനാണ്.

Popular Posts