മനുഷ്യന്റെ ആയുസ്സ് ഈ നിമിഷമാണ്. My diary.khaleelshamras

ജീവനുള്ള ഓരോ
മനുഷ്യന്റേയും
ആയുസ്സ് ഒന്നാണ്.
അവന്റെ ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്ന
ഈ ഒരു നിമിഷത്തിന്റെ
ആയുസ്സ്.
ഈ ഒരു നിമിഷത്തിലെ
ആയുസ്സ് ഉപയോഗപ്പെടുത്താത്ത
മനുഷ്യന്
ശരിക്കും
അവന്റെ ആയുസ്സ് തന്നെയാണ്
നഷ്ടമാവുന്നത്.

Popular Posts