ഈ നിമിഷത്തിന്റെ സ്‌ക്രീനിൽ.my diary.khaleelshamras

ഈ നിമിഷത്തിന്റെ
സ്ക്രീനിൽ
നിന്റെ ചിന്തകളിലൂടെയും
വികാരങ്ങളിലൂടെയും
ഏത് ചലചിത്രമാണോ
പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത്
അതിലാണ്.
നിന്റെ ജീവിതവും
സംതൃപ്തിയും.

Popular Posts