ഈ ലോകം.my diary.khaleelshamras

ഈ ലോകം
എങ്ങിനെയാണ്
എന്നതല്ല
മറിച്ച്
ഈ ലോകത്തെ
നീയെങ്ങിനെ കാണുന്നുവെന്നതിനനുസരിച്ചാണ്
നിന്റെ മാനസികാവസ്ഥ.

Popular Posts