ഇന്നലെകൾ. My diary.khaleelshamras

ഇന്നലെകൾ
നിനക്ക് വീണ്ടും ജീവിക്കാനുള്ളതല്ല.
മറിച്ച്
ഇന്നലെകളിലെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും
പകർത്തിയ
അനുഭൂതികളേയും
പാഠങളേയും
ഈ ജീവിക്കുന്ന
നിമിഷത്തിലേക്ക്
പകർത്താനുള്ളതാണ്.

Popular Posts