പ്രതിസന്ധിയോടുള്ള പ്രതികരണം.my diary.khaleelshamras

നിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളും
മനുഷ്യരും
നിന്റെ മനസ്സിൽ വന്ന്
നിന്റെ നല്ല മാനസികാവസ്ഥ
തകർക്കുന്ന തരത്തിൽ
സംസാരിക്കുമ്പോൾ
നിന്നിൽ ചലിക്കുന്ന
ആ ബിംബങ്ങളോട്
പറയുക.
ഇത് ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന
നിമിഷമാണ്
ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കനുവദിച്ചു
തരാൻ എനിക്ക് സമയമില്ല.
പക്ഷെ പുറത്തെ
ഇതേ ബിംബങളുടെ
യഥാർത്ഥ അവസ്ഥയോട്
പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കണം
നിന്റെ ഉള്ളിലെ
അതിന്റെ ചലിക്കുന്ന
രൂപങ്ങളോട് ഇങ്ങിനെ
പ്രതികരിക്കാൻ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്