നിശ്ചിത സമയം.my diary.khaleelshamras

ഒരു നിശ്ചിത സമയം
എന്നും നിനക്കേറ്റവും
മൂല്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ
നിർവ്വഹിക്കാൻ വേണ്ടി
കണ്ടെത്തുക.
ആ ഒരു സമയം
ആ കാര്യം
നിർവ്വഹിക്കാൻ വേണ്ടി
നിശ്ചയമായും
ഉപയോഗിക്കുക.
ആ കാര്യം
നിർവ്വഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ
സ്വയം അഭിനന്ദിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്