ആത്മബോധം.my diary.khaleelshamras

ആത്മബോധമെന്നാൽ
നിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത്
സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു
എന്നത് അറിയലും.
നിന്റെ സാഹചര്യം
നിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത്
വ്യതിയാനം സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെന്ന്
അറിയലും.
നിന്റെ അടിസ്ഥാന
ആവശ്യങ്ങളായ
മനസ്സമാധാനവും
സന്തോഷവും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ
അതിനെ പരിവർത്തനം
ചെയ്യലുമാണ്.

Popular Posts