ആത്മബോധം.my diary.khaleelshamras

ആത്മബോധമെന്നാൽ
നിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത്
സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു
എന്നത് അറിയലും.
നിന്റെ സാഹചര്യം
നിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത്
വ്യതിയാനം സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെന്ന്
അറിയലും.
നിന്റെ അടിസ്ഥാന
ആവശ്യങ്ങളായ
മനസ്സമാധാനവും
സന്തോഷവും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ
അതിനെ പരിവർത്തനം
ചെയ്യലുമാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്