നൻമയുടെ അഭാവം.my diary.khaleelshamras

നൻമയുടേയും
സ്നേഹത്തിന്റേയും
അഭാവമോ കുറച്ചിലോ
ആണ് മനുഷ്യരെ
ഭീകരവാദിയും
വർഗ്ഗീയവാദിയുമൊക്കെയാക്കുന്നത്.
ഉള്ളിലെ തെറ്റായ
മാനസികഘടനകൾക്ക്
സമുഹത്തിലെ നല്ല
ദർശനങ്ങളെ
ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയുമാണ് അവർ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras