ഭരണാധികാരി.my diary.khaleelshamras

വിരലിലെണ്ണാവുന്ന
മനുഷ്യരുടെ കാര്യകർത്താക്കലാണ്
നാട്ടിലെ ഭരണാധികാരി
പക്ഷെ നിന്റെ മനസ്സ്‌
അങ്ങിനെയല്ല.
എണ്ണി കണക്കാക്കാൻ
പറ്റാത്ത അത്രയും
കോശ സമൂഹങ്ങളുടെ
ഭരണാധികാരിയാണ് അത്‌.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്