ഭരണാധികാരി.my diary.khaleelshamras

വിരലിലെണ്ണാവുന്ന
മനുഷ്യരുടെ കാര്യകർത്താക്കലാണ്
നാട്ടിലെ ഭരണാധികാരി
പക്ഷെ നിന്റെ മനസ്സ്‌
അങ്ങിനെയല്ല.
എണ്ണി കണക്കാക്കാൻ
പറ്റാത്ത അത്രയും
കോശ സമൂഹങ്ങളുടെ
ഭരണാധികാരിയാണ് അത്‌.

Popular Posts