പുതിയ നിമിഷത്തിൽ.my diary.khaleelshamras

എറ്റവും പുതിയതും
പുതുമ നിറഞ്ഞതുമായ
ഒരു നിമിഷത്തിലാണ്
ഇപ്പോൾ നീ ജീവിക്കുന്നത്.
ഈ ഒരു നിമിഷത്തിലെ
നിന്റെ ജീവിതവും
അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കണം.
പുതുമകൾ കൊണ്ട്
നിന്റെ ചിന്തകളെ അലങ്കരിക്കുക.
പുതിയ പുതിയ
അറിവുകൾ നേടുക.
പുതിയ പുതിയ
കൂട്ടുകെട്ടുകളുണ്ടാക്കുക.

Popular Posts