പുതിയ നിമിഷത്തിൽ.my diary.khaleelshamras

എറ്റവും പുതിയതും
പുതുമ നിറഞ്ഞതുമായ
ഒരു നിമിഷത്തിലാണ്
ഇപ്പോൾ നീ ജീവിക്കുന്നത്.
ഈ ഒരു നിമിഷത്തിലെ
നിന്റെ ജീവിതവും
അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കണം.
പുതുമകൾ കൊണ്ട്
നിന്റെ ചിന്തകളെ അലങ്കരിക്കുക.
പുതിയ പുതിയ
അറിവുകൾ നേടുക.
പുതിയ പുതിയ
കൂട്ടുകെട്ടുകളുണ്ടാക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്