അവരുടെ ഭാഗമായി. My diary.khaleelshamras

ശരിക്കും മറ്റുള്ളവരോട്
സംസാരിക്കുമ്പോൾ
അവരുടെ ജീവനിലേക്കിറങ്ങിചെന്ന്
അവരുടെ ആന്തരിക ലോകത്തെ
അനുഭവിച്ചറിയുക.
അവരുടെ ആന്തരിക ലോകത്തിന്റെ
ഭാഗമായി അവരോട്
സംസാരിക്കുക.

Popular Posts