അവരുടെ ഭാഗമായി. My diary.khaleelshamras

ശരിക്കും മറ്റുള്ളവരോട്
സംസാരിക്കുമ്പോൾ
അവരുടെ ജീവനിലേക്കിറങ്ങിചെന്ന്
അവരുടെ ആന്തരിക ലോകത്തെ
അനുഭവിച്ചറിയുക.
അവരുടെ ആന്തരിക ലോകത്തിന്റെ
ഭാഗമായി അവരോട്
സംസാരിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്