സാഹചര്യങ്ങളെന്ന കീടം.my diary.khaleelshamras

എല്ലാ പ്രതികൂല
സാഹചര്യങ്ങളും
നില നിൽക്കട്ടെ.
തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടതിനെ
ശരിയായി
വ്യാഖ്യനിക്കപ്പെടട്ടെ.
പക്ഷെ ഇതൊന്നും
നിന്റെ
നല്ല മാനസികാവസ്ഥ
നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ
പര്യാപതമല്ല.
കാരണം ആത്മബോധമുള്ള
നിനക്ക് മുന്നിൽ
അവയൊക്കെ
സസൂക്ഷ്മ കീടാണുക്കൾ
മാത്രമാണ്.
നീ ഒരുക്കിവെച്ച
ആത്മബോധത്തിന്റെ
പ്രതിരോധത്തെ
നേരിടാൻ
അവയ്ക്കാവില്ല.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്