പേടിക്കലും പേടിപ്പിക്കലും.my diary.khaleelshamras

അനാവശ്യമായി
പേടിക്കുന്നത് അപകടമാണ്.
പേടിപ്പിക്കുന്നത്
അതിലും അപകടമാണ്.
രണ്ടും അപകടം
സൃഷ്ടിക്കുന്നത്
അവ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട
മനുഷ്യ മസ്തിഷ്ക്കത്തിലും
മനസ്സിലുമാണ്
എന്ന സത്യം  മറക്കാതിരിക്കുക.

Popular Posts