പേടിക്കലും പേടിപ്പിക്കലും.my diary.khaleelshamras

അനാവശ്യമായി
പേടിക്കുന്നത് അപകടമാണ്.
പേടിപ്പിക്കുന്നത്
അതിലും അപകടമാണ്.
രണ്ടും അപകടം
സൃഷ്ടിക്കുന്നത്
അവ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട
മനുഷ്യ മസ്തിഷ്ക്കത്തിലും
മനസ്സിലുമാണ്
എന്ന സത്യം  മറക്കാതിരിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്