എല്ലാതരം ബുദ്ധികളും.my diary.khaleelshamras

എല്ലാതരം  ബുദ്ധികളേയും
തലച്ചോറിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളേയും
ഫലപ്രദമായി
ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പഠിക്കുക.
അത് നിന്നെ
കൂടുതൽ അറിവെന്ന  സമ്പത്ത്
സ്വന്തമാക്കാനും
അതിലൂടെ
സംതൃപ്തകരമായ ജീവിതം
നയിക്കാനും സഹായിക്കും
എന്നത് ഉറപ്പാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്