എല്ലാതരം ബുദ്ധികളും.my diary.khaleelshamras

എല്ലാതരം  ബുദ്ധികളേയും
തലച്ചോറിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളേയും
ഫലപ്രദമായി
ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പഠിക്കുക.
അത് നിന്നെ
കൂടുതൽ അറിവെന്ന  സമ്പത്ത്
സ്വന്തമാക്കാനും
അതിലൂടെ
സംതൃപ്തകരമായ ജീവിതം
നയിക്കാനും സഹായിക്കും
എന്നത് ഉറപ്പാണ്.

Popular Posts