നിന്റെ മനസ്സെന്ന ഭരണാധികാരി.my diary.khaleelshamras

നിന്റെ നാട്ടിലെ ജനസംഖ്യ
14000 മില്യൺ.
നിന്റെ ഭൂമിയിലെ ജനസംഖ്യ
7500 മില്യൺ.
നിന്നിലെ നിന്റെ പകർപ്പുകളായ
കോശങ്ങളുടെ സംഖ്യ
അയ്യായിരം  കോടി മില്യൺ.
അതിലേറെ വരുന്ന
നിന്നിലെ അന്തേവാസികളായ
സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ വേറെയും.
ഇത്രയും വിശാലമായ
ഒരു സാമ്പ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയാണ്
നിന്റെ മനസ്സും അതിന്റെ ചിന്തകളും.
ഇത്രയും വിശാലമായ
ഒരു ലോകത്തെയാണ്
അനാവശ്യവും ഭയവും നിറഞ്ഞ
ചിന്തകൾ കൊണ്ടു നീ നശിപ്പിക്കുന്നത്.

Popular Posts