ഓർമ ജീവനാണ്.my diary.khaleelshamras

ഓർക്കാൻ പറ്റുന്ന
എതൊരു കാര്യവും
അനുഭവങ്ങളാവുന്ന
നിന്റെ ഭാഹ്യ ലോകത്ത്
നിന്നും അപ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടവയാണെങ്കിലും
നിന്റെ ആന്തരികലോകത്ത്
ഇപ്പോഴും ജീവനോടെ ഉള്ളവയാണ്.
അതുകൊണ്ട്
നിന്റെ ഓർമകളിൽ നിന്നും
നല്ല അനുഭവങ്ങളെ
ജീവനോടെ തിരികെ വിളിക്കുക.
അവയിലെ അനുഭുതികളെ
ഈ ഒരു നിമിഷത്തിലെ
നിന്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളിലേക്ക്
വ്യാപിപ്പിക്കുക.

Popular Posts