മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ.my diary.khaleelshamras

മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായപ്രകടനങ്ങളുടെ
ഫലമല്ല നിന്റെ ജീവിതം.
അവരിൽ നിന്നും
ലഭിക്കേണ്ട
അഭിപ്രായങ്ങൾ
ലക്ഷ്യമാക്കിയുമല്ല
നിന്റെ ജീവിതം.
നിന്റെ ജീവിതം
പൂർണ്ണമായും
നിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കണം.
മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെ
ഈ ഒരു നിയന്ത്രണത്തെ
ശക്തമാക്കാൻ വേണ്ടിമാത്രം
ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്