ആരും മറ്റൊരാളെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. My diary.khaleelshamras

ആരും മറ്റൊരാളെ
മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല.
എല്ലാവരും സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്കും
ഇഷ്ടങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ച്
സ്വന്തം മനസ്സിൽ വരച്ചുവെച്ച
മറ്റുള്ളവരെ മാത്രമേ അറിയുന്നുള്ളു.
ആ വരക്കപ്പെട്ടതാണെങ്കിലോ
മറ്റുള്ളവരുടെ യാഥാർത്ഥ്യവുമായി
ഒരു ബന്ധം പോലും ഇല്ലാത്തതുമാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്