അലസതയോടെ തുടങ്ങി. My diary.khaleelshamras

അലസതയോടെയും
മുശപ്പോടെയും തന്നെയാണ്
ഏതൊരു മനുഷ്യന്റേയും
ജീവിതം തുടങ്ങുന്നത്.
പിന്നെ പതിയെ പതിയെ
ഫാസ്റ്റായി ജീവിതം
മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
അലസതയെ
ആവേശമാക്കി മാറ്റുകയാണ് വേണ്ടത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്