അലസതയോടെ തുടങ്ങി. My diary.khaleelshamras

അലസതയോടെയും
മുശപ്പോടെയും തന്നെയാണ്
ഏതൊരു മനുഷ്യന്റേയും
ജീവിതം തുടങ്ങുന്നത്.
പിന്നെ പതിയെ പതിയെ
ഫാസ്റ്റായി ജീവിതം
മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
അലസതയെ
ആവേശമാക്കി മാറ്റുകയാണ് വേണ്ടത്.

Popular Posts