അശാന്തി.my diary.khaleelshamras

അയാൾ പറഞ്ഞു.
ഈ ഭൂമി അശാന്തമാണ്.
ശരിക്കും അയാളത്
പറഞ്ഞ് ഭൂമിയെ
അറിഞ്ഞല്ലായിരുന്നു.
മറിച്ച് തന്റെ
ആന്തരികലോകത്തെ
അറിത്തായിരുന്നു.
അവിടെയായിരുന്നു
അശാന്തി.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്