അശാന്തി.my diary.khaleelshamras

അയാൾ പറഞ്ഞു.
ഈ ഭൂമി അശാന്തമാണ്.
ശരിക്കും അയാളത്
പറഞ്ഞ് ഭൂമിയെ
അറിഞ്ഞല്ലായിരുന്നു.
മറിച്ച് തന്റെ
ആന്തരികലോകത്തെ
അറിത്തായിരുന്നു.
അവിടെയായിരുന്നു
അശാന്തി.

Popular Posts