പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കാൻ.my diary.khaleelshamras

നിന്റെ മനസ്സറിയുക
അവരുടെ മനസ്സറിയുക.
എന്നിട്ട് രണ്ടും
കൂട്ടികലർത്തുക.
അങ്ങിനെയാണ്
ആത്മബന്ധങ്ങൾ
രൂപപ്പെടുന്നതും
പരസ്പരം
മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്നതും.

Popular Posts