പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കാൻ.my diary.khaleelshamras

നിന്റെ മനസ്സറിയുക
അവരുടെ മനസ്സറിയുക.
എന്നിട്ട് രണ്ടും
കൂട്ടികലർത്തുക.
അങ്ങിനെയാണ്
ആത്മബന്ധങ്ങൾ
രൂപപ്പെടുന്നതും
പരസ്പരം
മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്നതും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്