പേടിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രം.my diary.khaleelshamras

നിന്റെ മനസ്സ്
നിന്നിൽ നീ സ്വയം
വരച്ച പേടിപ്പിക്കുന്ന
ഒരു ചിത്രത്തിലേക്ക്
സ്വയം കേന്ദ്രീകരിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ
അനുഭവിക്കുന്ന
വികാരമാണ് പേടി.
ഇവിടെ ഓരോ വ്യക്തിയും
ഓരോരോ സമയത്ത്
പേടിപ്പിക്കുന്ന ഏതൊരു
ചിത്രം വരക്കുന്നുവെന്നതും
ഏതിലേക്ക് കേന്ദീകരിച്ചു
നിൽക്കുന്നുവെന്നതുമാണ് പ്രധാനം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്