മനുഷ്യനെന്ന പാഠം.my diary.khaleelshamras

ഓരോ മനുഷ്യനും
അവന്റെ ജീവിതം
വാക്കായും പ്രവർത്തിയായും
വൈകാരികതയായും
നിനക്ക് മുന്നിൽ
അവതരിപ്പിക്കുന്നത്
നിനക്ക് പാഠങ്ങൾ
പഠിക്കാനാണ്.
അല്ലാതെ
നിന്റെ നല്ല
മാനസികാവസ്ഥ
നശിപ്പിക്കാനല്ല.

Popular Posts