മനുഷ്യനെന്ന പാഠം.my diary.khaleelshamras

ഓരോ മനുഷ്യനും
അവന്റെ ജീവിതം
വാക്കായും പ്രവർത്തിയായും
വൈകാരികതയായും
നിനക്ക് മുന്നിൽ
അവതരിപ്പിക്കുന്നത്
നിനക്ക് പാഠങ്ങൾ
പഠിക്കാനാണ്.
അല്ലാതെ
നിന്റെ നല്ല
മാനസികാവസ്ഥ
നശിപ്പിക്കാനല്ല.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്