സ്വപ്നം സഫലമാവാൻ. My diary.khaleelshamras

ആരൊക്കെ എന്തൊന്ന്
സ്വപ്നം കണ്ടുവോ
ആ സ്വപ്നത്തിനനുസരിച്ച്
തന്റെ നിമിഷങ്ങളിൽ
നീട്ടിവയ്പ്പില്ലാതെ
പ്രയത്നിച്ചുവോ
അതിന്റെ ഫലം
അവർക്ക് ലഭിച്ചു.
സ്വപ്നം കാണാതെ
തീരുമാനങ്ങളെ
നീട്ടിവെയ്ച്ച് മാറ്റി വെച്ചുവോ
അവർക്ക് ഫലം
ലഭിച്ചതുമില്ല.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്