സ്വപ്നം സഫലമാവാൻ. My diary.khaleelshamras

ആരൊക്കെ എന്തൊന്ന്
സ്വപ്നം കണ്ടുവോ
ആ സ്വപ്നത്തിനനുസരിച്ച്
തന്റെ നിമിഷങ്ങളിൽ
നീട്ടിവയ്പ്പില്ലാതെ
പ്രയത്നിച്ചുവോ
അതിന്റെ ഫലം
അവർക്ക് ലഭിച്ചു.
സ്വപ്നം കാണാതെ
തീരുമാനങ്ങളെ
നീട്ടിവെയ്ച്ച് മാറ്റി വെച്ചുവോ
അവർക്ക് ഫലം
ലഭിച്ചതുമില്ല.

Popular Posts