മനുഷ്യന്റെ ലോകം.my diary.khaleelshamras

മനുഷ്യൻ
എപ്പോഴും
തന്റെ ഉള്ളിലെ
ലോകത്തെ
ചെറുതും
തനിക്കപ്പുറത്തെ
ലോകത്തെ
വലുതുമായി
കാണുന്നുവെന്നതാണ്
അവനനുഭവിക്കുന്ന
പ്രശ്നങ്ങൾക്ക്
കാരണം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്