മനുഷ്യന്റെ ലോകം.my diary.khaleelshamras

മനുഷ്യൻ
എപ്പോഴും
തന്റെ ഉള്ളിലെ
ലോകത്തെ
ചെറുതും
തനിക്കപ്പുറത്തെ
ലോകത്തെ
വലുതുമായി
കാണുന്നുവെന്നതാണ്
അവനനുഭവിക്കുന്ന
പ്രശ്നങ്ങൾക്ക്
കാരണം.

Popular Posts