അവരെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. My diary.khaleelshamras

ജീവനുള്ള മനുഷ്യരുടെ
വികാരവിചാരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാവണം
അവരെ അറിയേണ്ടത്.
അതിനനുസരിച്ചാവണം
അവരുമായി
ആശയവിനിമയത്തിലേർപ്പെടേണ്ടത്
അല്ലാതെ
അവർ നിലനിൽക്കുന്ന
ജീവനില്ലാത്ത
സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥകൾക്കനുസരിച്ചാവരുത്.

Popular Posts