അവരെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. My diary.khaleelshamras

ജീവനുള്ള മനുഷ്യരുടെ
വികാരവിചാരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാവണം
അവരെ അറിയേണ്ടത്.
അതിനനുസരിച്ചാവണം
അവരുമായി
ആശയവിനിമയത്തിലേർപ്പെടേണ്ടത്
അല്ലാതെ
അവർ നിലനിൽക്കുന്ന
ജീവനില്ലാത്ത
സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥകൾക്കനുസരിച്ചാവരുത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്