ഏറ്റവും നല്ല സമയം.my diary.khaleelshamras

എറ്റവും നല്ല
നിമിഷം ഈ ഒരു നിമിഷമാണ്,
ദിവസം ഈ
ഒരു ദിവസവും.
കരുത്തുറ്റ ഈ ഒരു
സമയത്തിൽനിന്നും
സംതൃപ്തി കണ്ടെത്തുക.

Popular Posts