പേടിപ്പിക്കുന്നത്.my diary.khaleelshamras

അവർ പേടിപ്പിക്കുന്നത്
തന്നെയല്ല,
നിന്റെ സാമൂഹിക കൂട്ടായ്മകളെയല്ല
മറിച്ച് അവരിൽ
വരക്കപ്പെട്ട നിനേറെയും
നിന്റെ കൂട്ടായ്മയുടേയും
സാങ്കൽപ്പിക ചിത്രത്തെ
നോക്കിയാണ്.
ശരിക്കും അവർ സ്വന്തത്തെ
നോക്കിയാണ്
പേടിപ്പിക്കുന്നത്,
സ്വന്തം സമാധാനം
നഷ്ടപ്പെടുത്തിയും
അതിലെ സ്നേഹത്തിന്റെ
അവസാന കണികയും
നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാണ്
പേടിപ്പിക്കുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്