സമ്മർദ്ധത്തോടെ.my diary.khaleelshamras

സമ്മർദ്ധത്തോടെ ഒന്നും
ചെയ്യാതിരിക്കുക.
ആവേശത്തോടെ
ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക.
ഓരോ പ്രവർത്തിക്കുമൊടുവിൽ
നിനക്ക് ലഭിക്കേണ്ടത്
ഡാംതൃപ്തിയാണ്.
അല്ലാതെ അമിത
സമ്മർദ്ധത്തിന്റെ
വേദനയല്ല.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്