സമ്മർദ്ധത്തോടെ.my diary.khaleelshamras

സമ്മർദ്ധത്തോടെ ഒന്നും
ചെയ്യാതിരിക്കുക.
ആവേശത്തോടെ
ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക.
ഓരോ പ്രവർത്തിക്കുമൊടുവിൽ
നിനക്ക് ലഭിക്കേണ്ടത്
ഡാംതൃപ്തിയാണ്.
അല്ലാതെ അമിത
സമ്മർദ്ധത്തിന്റെ
വേദനയല്ല.

Popular Posts