നീയെന്ന ശൂന്യത. My diary.khaleelshamras

നിന്നിലിരുന്ന് നീ നിന്നെ കാണുക.
പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അനന്തതയോളം
വ്യാപ്തിയുള്ള ഒരു നിന്നെ നിനക്കു കാണാം.
ഒരു സൂക്ഷ്മ ജീവിയിലിരുന്നോ
മറ്റൊരു മനുഷ്യനിലിരുന്നോ
ഒരു നാട്ടിലിരുന്നോ
ഭുമിയിലിരുന്നോ
അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു നക്ഷത്രത്തിലിരുന്നോ
നിന്നിലേക്ക് നോക്കുക.
അവിടെയൊക്കെ കാണുന്നത്
നീയെന്ന കേവലം ശൂന്യതയെയായിരിക്കും.

Popular Posts