അഭിമാനിക്കുന്ന ഭൂമി. My diary.khaleelshamras

ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ
ഒരുപാട് നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉണ്ട്.
പക്ഷെ അതിൽ
ഏറ്റവും കൂടുതൽ
അഭിമാനിക്കാൻ വകയുള്ള
നക്ഷത്രം ഭൂമിയാണ്.
കാരണം
മനുഷ്യനെന്ന
അമൂല്യ ജീവിക്ക്
ജീവിക്കാനുള്ള  പാർപ്പിടമായ ഗ്രഹമാണ് അത് .
ആ മനുഷ്യരിൽ തന്നെ
ഈ ഒരു സമാഷത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നിന്റെ .

Popular Posts