നിന്റെ നിയന്ത്രണം.my diary.khaleelshamras

നിന്റെ നിയന്ത്രണം
നിന്നിലാണ്.
അല്ലാതെ
മറ്റുള്ളവരിലല്ല.
നിനക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന
ഏക മേഖലയും നിയാണ്
അല്ലാതെ
മറ്റുള്ളവരല്ല.

Popular Posts