നിന്റെ നിയന്ത്രണം.my diary.khaleelshamras

നിന്റെ നിയന്ത്രണം
നിന്നിലാണ്.
അല്ലാതെ
മറ്റുള്ളവരിലല്ല.
നിനക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന
ഏക മേഖലയും നിയാണ്
അല്ലാതെ
മറ്റുള്ളവരല്ല.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്