പരസ്പരം പൊരുത്തപ്പെടുക. My diary.khaleelshamras

ഭൂമിയിൽ
അവരെത്ര അടുത്തവരാണെങ്കിലും
പരസ്പരം പൊരുത്തപ്പെടുക
എന്നത് അസാധ്യമാണ്.
ആ അസാധ്യത
മനസ്സിലാക്കി
ഓരോ വ്യക്തിയേയും
അവരായി മനസ്സിലാക്കുക
എന്നതൊന്നേ
നിനക്ക് ചെയ്യാനുള്ളു.

Popular Posts