വിശ്വാസം.my diary.khaleelshamras

നിന്റെ വിശ്വാസം
നിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യമാണ്.
നിന്നിലെ പേടിയും
ദേഷ്യവും
ദുഃഖവുമെല്ലാം
അതിന്റെ പിറകിലെ
ഏതൊക്കെയോ
വിശ്വാസത്തിന്റെ
ഫലമാണ്.
പിറകിലെ വിശ്വാസം
കണ്ടെത്താൻ
നിന്റെ ചിന്തകളെ
പരിശോധിക്കുക.

Popular Posts