ഒരു നിമിഷത്തിന്റെ ആയുസ്സ്.my diary.khaleelshAmras

നീ കാത്തിരിക്കുന്ന
ഏതൊരു നല്ലൊരനുഭവത്തിനും
ഒരൊറ്റ നിമിഷത്തിന്റെ
ആയുസ്സേ ഉള്ളു.
കാത്തിരിപ്പവസാനിപ്പിച്ച്
ആ ഒരു സമയം ഈ ഒരു നിമിഷമാണെന്ന്
തിരിച്ചറിഞ്ഞ്
ഈ ഒരു നിമിഷത്തിൽ നിന്നും
കാത്തിരിക്കുന്ന സന്തോഷം
അനുഭവിച്ചറിയുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്