ഇഷ്ടത്തിന്റെ പേരിൽ.my diary.khaleelshamras

എല്ലാവർക്കും
എന്തിനോടോയൊക്കെ
അതിയായ ഒരു ഇഷ്ടുണ്ട്.
പലപ്പോഴും മറ്റു പലതിനേയും
വിമർശിക്കാനും
ശത്രുപക്ഷത്ത് നിർത്താനും
പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്
ആ ഒരിഷ്ടമാണ്.
ആ ഇഷ്ടമെന്ന വികാരമാണ്
അവരിൽ നിന്നും
നിനക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്.
അല്ലാതെ
ഇഷ്ടത്തെ സംരക്ഷിക്കാനായി
അവർ കാട്ടികൂട്ടുന്ന
കാട്ടി കുട്ടലുകളെയല്ല.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്