ഇന്ന്.my diary.khaleelshamras

പുതിയ ദിവസമാണ്
നീയും പുതിയതാണ്.
ഇന്നലകളിലേക്ക്
നോക്കികൊണ്ടേയിരിക്കേണ്ട.
അവയൊക്കെ
മാഞ്ഞുപോയി.
നാളെകളിലേക്കും
നോക്കേണ്ട.
ഇന്നുകളിലേക്ക്.
നോക്കുക.
ഇന്നുകളുടെ സൃഷ്ടിയാണ്
നല്ല നാളെകൾ.
ജീവിതത്തിന്റെ ജീവനുമാണ്
ഈ ഇന്നുകൾ.

Popular Posts