നിന്നെ വേദനിപ്പിച്ച ചർച്ചകൾ.my diary.khaleelshamras

നിന്റെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കാൻ
സമൂഹത്തിൽ ഒരു ചർച്ചയും
നടക്കുന്നില്ല.
ഓരോരോ മനുഷ്യന്റേയും
വ്യത്യസ്ഥ ശബ്ദങ്ങൾ
മുഴങ്ങി കേൾക്കുന്ന
ഒരു പൊതുവേദി മാത്രമാണ്
സമൂഹം.
സാമൂഹിക ചർച്ചകൾ
നിന്നെ വേദനിപ്പിച്ച ചർച്ചയായി മാറുന്നത്
മറ്റുള്ളവരുടെ നാവിലൂടെ
അത് പുറത്ത് വരുമ്പോഴല്ല
മറിച്ച്
അവ നിന്റെ സ്വയം
സംസാര വിഷയമായി
മാറുമ്പോഴാണ് .

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്